system-concept    
 
 

Salgs og leveringsbetingelser


Salgs-og leveringsbetingelser

 

Anvendelse:
Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

 

Tilbud:
Skriftligt tilbud er, såfremt intet andet er anført i tilbuddet, gældende 1 uge fra tilbudsdatoen.

 

Priser og betalingsbetingelser:
Alle priser er netto priser ekskl. moms. Betalingsbetingelserne er 8 dage netto kontant fra fakturadato. Ved projekter, der varer mere end 30 kalenderdage, faktureres der à conto forbrugt tid med 14 dages interval.
For arbejde udenfor normal arbejdstid (8.00 - 17.00, fredag dog til 15.30) fordobles den aftalte timetakst.
Hvert år per 1. marts sker der regulering af alle priser på grundlag af udviklingen i nettoprisindekset for den foregående 12 måneders periode.
System-concept ApS er berettiget til at opkræve rykkergebyrer i henhold til loven og morarente på beløb, som kunden ikke har betalt til tiden. Morarenten svarer til 2 % pr. lb. måned.

 

Ejendomsret:
System-concept ApS har ejendomsforbehold i produkter indtil den aftalte købesum er betalt.
System-concept ApS bevarer ejendoms- og ophavsretten til programmel udviklet eller leveret af System-concept ApS. Kunden erhverver alene ret til den aftalte brug af programmellet. I øvrigt gælder de til enhver tid anførte vilkår for standardprogrammel som specificeret af udbyderen.

 

Levering:
Alle ydelser leveres "ex works".
Alt levering er ab System-concept ApS.
Leveringstidspunktet er aftalt ved kundens ordre-afgivelse. Såfremt leveringstidspunktet ikke er aftalt, foretages levering efter System-concept ApS' almindelige leveringsterminer.
Forsinkelse kan kun påberåbes efter påkrav med min. 30 dages varsel. System-concept ApS er alene ansvarlig for forsinkelse, såfremt den skyldes grov forsømmelse fra System-concept ApS.

 

Parternes forpligtelser:
Det påhviler parterne hver især loyalt at opfylde de indgåede aftaler og efterleve de heri indeholdte vilkår.
System-concept ApS er til enhver tid forpligtet til at:

 • Yde kunden det fornødne samarbejde for udførelsen af kundens opgaver vedrørende indgåede aftaler.
 • Stille kvalificerede ressourcer til rådighed for udførelsen af de aftalte opgaver. System-concept ApS er til enhver tid berettiget til at udskifte ressourcer, herunder navngivne ressourcer, der er allokeret til en aftale, med andre tilsvarende ressourcer.
 • Udføre de aftalte opgaver i overensstemmelse med god it-skik.

Kunden er indforstået med at bidrage med de ressourcer, der er nødvendige for System-concept ApS' opfyldelse af indgåede aftaler.

Kunden er til enhver tid forpligtet til at:

 • Yde System-concept ApS det fornødne samarbejde for udførelsen af System-concept ApS' opgaver vedrørende indgåede aftaler.
 • Stille kvalificerede ressourcer til rådighed for System-concept ApS, der har gennemgået relevant uddannelse og har kompetence til at træffe beslutninger vedrørende effektueringen af indgåede aftaler.
 • Stille enhver rimelig facilitet og ressource til rådighed for System-concept ApS, såsom personale, lokaler med rimelige adgangs-, plads-, lys- og vinduesforhold, arbejdsfaciliteter (fx kontorartikler, pc'er og pc-software) og kommunikationsfaciliteter.
 • Sikre det edb-miljø, System-concept ApS' medarbejdere arbejder i/med, således at der ikke opstår risiko for tab eller skader på kundens edb-systemer, herunder tab af eller skade på data.
 • Sikre, at der er taget tilstrækkelig backup, inden System-concept ApS' medarbejdere får adgang til kundens edb-systemer. Backup skal omfatte enhver form for data og software, herunder data der måtte vedrøre igangværende projekter eller opgaver, hvori System-concept ApS er involveret (System-concept ApS tager, medmindre det er udtrykkeligt og skriftligt aftalt mellem parterne, ikke backup af sådanne data, uanset om dataene er frembragt af System-concept ApS, og uanset om dataene opbevares på et edb-system, der endnu ikke er overtaget af kunden).
 • Have nødvendige og tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger på plads med henblik på at undgå og minimere skader på kundens edb-systemer, herunder ved sikring mod virusangreb.

Reklamationer og afhjælpninger:
Såfremt der er mangler ved det leverede, skal disse påberåbes og specificeres overfor System-concept ApS senest 5 dage efter det tidspunkt, hvor kunden har opdaget den pågældende mangel.
Reklamation over mangler som kunden burde have opdaget ved sædvanlig undersøgelse af leverancen skal altid afgives inden leverancen tages i anvendelse og senest 5 dage efter modtagelsen. Intet forhold, der ligger mere end 1 år forud for anlæggelse af en retssag skal kunne gøres gældende overfor System-concept ApS.
Såfremt leverancen eller dele deraf viser sig at være mangelfuld, er System-concept ApS berettiget og forpligtet til inden for rimelig tid at afhjælpe manglen eller erstatte det leverede med et identisk eller tilsvarende produkt.
Såfremt System-concept ApS tilbyder en sådan afhjælpning er kunden ikke berettiget til at hæve købet eller kræve erstatning som følge heraf.
System-concept ApS er ikke forpligtet til at foretage afhjælpning, såfremt der ikke er adgang til kildeteksten for programmellet.

 

Ansvar / -fraskrivelse - hardware:
Såfremt det endeligt konstateres, at afhjælpning ikke er mulig, kan kunden vælge at hæve kontrakten og kræve købesummen tilbagebetalt mod at ophøre med brugen og tilbagelevere produkterne og programmellet. Alternativt kan kunden kræve forholdsmæssigt afslag for produkternes og programmellets nedsatte værdi. System-concept ApS fraskriver sig herudover ethvert erstatningsansvar.

 

Ansvar / -fraskrivelse - software:
Softwares ydeevne vil variere, afhængigt af kundens hardwareplatform, softwareinteraktion, konfigurationen af softwaren og andre faktorer, og System-concept ApS påtager sig derfor intet ansvar herfor. Softwaren er hverken fejltolerant eller fri for fejl, konflikter eller afbrydelser, og kunden er indforstået med, at der i software kan forekomme mindre væsentlige fejl og uhensigtsmæssigheder, som ikke påvirker brugen af softwaren nævneværdigt. System-concept ApS garanterer ikke, at sådanne forhold afhjælpes, og en eventuel afhjælpning vil under alle omstændigheder oftest blive henlagt til udsendelse af ny version.

System-concept ApS' afhjælpningspligt og ansvar i henhold til denne aftale omfatter i øvrigt ikke:

 • Fejl opstået som følge af installation foretaget af andre end System-concept ApS eller som følge af kundens anvendelse af produkterne i sammenhæng med andet tilbehør/programmel, som direkte eller indirekte påvirker produkternes funktion.
 • Fejl opstået som følge af ændringer eller indgreb i produkterne, som ikke er sket i overensstemmelse med System-concept ApS' skriftlige instruktioner.
 • Fejl opstået som følge af kundens manglende uddannelse eller som følge af anvendelse af produkterne på en anden måde end foreskrevet i den udleverede dokumentation eller ved forsømmelser fra kundens, dennes personales eller tredjemands side.
 • Fejl eller mangler i en underleverandørs produkter, som ikke er omfattet af underleverandørens garantibestemmelse.
 • Manglende opfyldelse af behov eller ønsker om funktionalitet, som ikke udtrykkeligt og entydigt er beskrevet i ordrebekræftelsen.

System-concept ApS er ikke ansvarlig for mangler i produkter/ydelser, som System-concept ApS ikke selv har produceret, og som alene forhandles af System-concept ApS. System-concept ApS påtager sig alene at viderebringe kundens reklamation til producenten.

System-concept ApS kan ikke under nogen omstændigheder ifalde en samlet erstatning og/eller blive afkrævet forholdsmæssigt afslag, der overstiger kundens samlede betaling i henhold til den aftale, nævnte krav vedrører, og under alle omstændigheder maksimalt for et samlet beløb på DKK 50.000 for hver enkelt aftale. Dette maksimum, herunder det absolutte maksimum for hver enkelt aftale på DKK 50.000, gælder som et samlet akkumuleret maksimum for samtlige forhold vedrørende en aftale, der måtte berettige kunden, herunder kundens koncernforbundne eller associerede selskaber, til erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag, uanset om krav herpå måtte skyldes simpel eller grov uagtsomhed fra System-concept ApS' side. System-concept ApS er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, skader forårsaget af edb-virus, driftstab, tab af data og omkostninger til disses reetablering samt tab af fortjeneste og øvrige forretningsmæssige tab, uanset om dette skyldes grov eller simpel uagtsomhed.

System-concept ApS har produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager System-concept ApS sig intet produktansvar.

System-concept ApS fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skader, der måtte opstå i forbindelse med, at System-concept ApS stiller konsulenter til rådighed for opgaver, hvor den overordnede ledelse af opgavens udførelse styres af kunden eller tredjemand.

 

Ansvar / -fraskrivelse - Hosting:
System-concept ApS hoster ikke selv data, programmer mv., men benytter 3. parts leverandør.

System-concept ApS er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte datatab, følgeskader, licensering, økonomisk tab af nogen art, i forbindelse med hosting.

System-concept ApS kan ikke stilles til ansvar for eventuel forsinkelser, nedetid, nedbrud, kriminel aktivitet (fx hacking) eller lignende ifm. hosting.

Kunden har selv ansvaret for lovligheden af materiale på hosted Desktop, Hosted servere og Hosted Exchange.

System-concept ApS er fritaget fra at yde forpligtelser, hvis - og i den udstrækning - en sådan ydelse forhindres (direkte eller indirekte) som følge af Force Majeure, der blandt andet anses som, men ikke udtømmende; strejke, lockout, arbejdsnedlæggelse, regeringsindgreb, oprør, væbnet konflikt, ulykke, tredjemands misligholdelse af leveringsforpligtigelser, almindelig vareknaphed, mangel på råmaterialer, mangel på normale transportmidler, krigshandling, usædvanlig længerevarende strømafbrydelse, brand, terrorisme, naturkatastrofer eller enhver anden årsag, som ligger uden for, hvad System-concept ApS kan kontrollere.

 

Produktansvar:
System-concept ApS er ikke ansvarlig for tab af fortjeneste, tab af produktion, mistet omsætning, forventede besparelser, tab eller forurening af data samt indirekte tab eller følgeskader samt inkompatibilitet i forhold til software leveret af andre end System-concept ApS. Ligeledes fraskriver System-concept ApS sig ansvar for fejl ved software udviklet af tredjemand, solgt gennem System-concept ApS. Såfremt data tabes, beskadiges eller forurenes på grund af uagtsomhed fra System-concept ApS' side, skal System-concept ApS dog vederlagsfrit bistå i rimeligt omfang ved gendannelse af sådanne data på grundlag af senest foreliggende backup.

I øvrigt kan System-concept ApS ikke holdes til ansvar for udgifter, fejl eller nedbrud hos 3. parts leverandører, i enhver henseende.

 

Værneting:
Enhver tvist mellem System-concept ApS og kunden skal afgøres af Byretten i Esbjerg, med mindre System-concept ApS måtte ønske at indbringe sagen for kundens værneting.

 
  system-concept ApS   | Svendborg - Tjæreborg | +45 24 42 78 87